Algemene voorwaarden:

 

Sposa liguria : By D&S Events

met maatschappelijke zetel te 

Noordmolenstraat 15

8800 Roeselare 

BE 0795.024.965

 


Opdrachtnemer : Sposa Liguria die in opdracht de bruiloft of event organisatie tot zich neemt .
De reserveringen plaatst en afspraken regelt in het land van bepaling .

Opdrachtgever : Die de opdracht verstrekt tot het organiseren van een Bruiloft of ander evenement
In naam van Sposa liguria reserveringen plaatst en organiseert .
Onder de opdrachtgever wordt verstaan ; Degene die opdracht verstrekt tot huren van materiaal
of locaties en catering service en andere besproken diensten.


Artikel 1 : Algemene bepaling
1 Door ondertekening van de overeenkomst met Sposa liguria ,verklaart de opdrachtgever
Dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en met deze akkoord gaat .


2 De opdrachtgever zal met Sposa liguria samenwerken gedurende de hele duur van de dienstverlening .
De opdrachtgever zal ten dien einde zonder wachttermijn elke verduidelijking ,verklaring en de nodige informatie leveren voor het uitvoeren van de dienstverlening .


3 Indien de onderlinge overeenkomst tussen beide partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen en diensten van toepassing op elke opdracht of overeenkomst met Sposa liguria .


4 Een overeenkomst komt tot stand ,van zodra deze ondertekend door de opdrachtgever en ontvangen door Sposa liguria en een vooruitbetaling vermeld op de offerte ontvangen wordt .


Artikel 2: Offertes en prijsopgaven:
1 Alle offertes en prijzen zijn geheel vrijblijvend .
2 Adviezen ,voorstellen gedaan door Sposa liguria zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever . Het is niet toegestaan zonder onze toestemming deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan bij deze overeenkomst .

3 Sposa liguria, is aan de geboden offerte gebonden indien de aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk binnen de veertien dagen wordt bevestigd .

4 Sposa Liguria, is gebonden aan de geldende tarieven op het ogenblik der ondertekening van de geboden offerte . 

Artikel 3 uitvoering v/d overeenkomst :
1 Sposa liguria zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren .
Sposa liguria heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden .
2 Sposa liguria is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard ook berokkend .omdat aan sposa liguria door de opdrachtgever verstrekte informatie of onjuiste gegevens verstrekt zijn.

3 De opdrachtgever aanvaard de geleverde goederen en diensten in de staat dat deze zijn bij betaling van de factuur bij oplevering .
Sposa liguria is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van inkomsten door fouten in de geleverde goederen of diensten . De opdrachtgever wordt verondersteld deze uitvoerig te hebben gecontroleerd .
4 Indien Sposa liguria niet kan voldoen aan de contractuele verplichtingen buiten overmacht zoals verder bepaald ,heeft de opdrachtgever recht op een schade vergoeding van max 2% van het gefactureerde bedrag .

Artikel 4 Termijn :
1 de overeengekomen termijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt .Vertragingen in levering van het product of diensten geeft de klant geen recht op schadevergoeding .Het leidt ook niet tot ontbinding van de overeenkomst .


Artikel 5 Copyright&Privacy:
1 Al de geleverde diensten en matriaal mogen in geen geval tenzij schriftelijk verzocht en zonder toestemming van Sposa liguria verwerkt in andere producten dan oorspronkelijk bedoeld .
2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie in het kader van de overeenkomst .
3 Door Sposa Liguria verstrekte ideên of concepten blijven volledig eigendom van Sposa Liguria tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen . In het laatste geval ,kan Sposa liguria hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Sposa Liguria gerechtigd hiervoor een vast te stellen vergoeding in rekening te brengen .
4 Sposa liguria behoudt zich het recht om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht .

5 Door de aanvaarding verklaar je je akkoord met de verwerking van gegevens zoals vermeld in de privacy policy


Artikel 6 Aansprakelijkheid :
1 In overeenkomsten met derden is Sposa Liguria enkel te beschouwen als tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden bij tussenkomst van Sposa Liguria rechtstreeks gesloten tussen de derde en de opdrachtgever.
2Alle offertes waarin Sposa Liguria gevraagd wordt om te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen ,is dit steeds in naam van en voor rekening van de opdrachtgever. Op geen enkel moment is Sposa Liguria aansprakelijk voor overeenkomsten ,de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en een derde (of haar aangestelde) waarbij Sposa Liguria heeft bemiddeld.
3 Sposa Liguria is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal .
4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Sposa Liguria slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sposa Liguria voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade ,gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.


Artikel 7 Betwisting:
1 De opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na levering van diensten of goederen de gelegenheid omschreven gebreken te melden aan Sposa Liguria . Indien de betwisting gegrond is zal Sposa liguria de gebreken verhelpen . Wanneer aan Sposa Liguria binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden ,vervalt elke mogelijkheid tot betwisting . Door de opdrachtgever onjuiste verstrekte informatie wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
2 Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren .


Artikel 8 Prijzen :
1 Alle prijzen zijn incl BTW .
2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken resulteren in extra werk en zal worden gehonoreerd.
3 De opdrachtgever aanvaardt dat afwijkingen in de uitvoeringstermijnen desgevallend aanleiding geven tot een prijsverhoging . Sposa liguria zal een prijsverhogen steeds vooraf schriftelijk meedelen aan de opdrachtgever.


Artikel 9 Betaling:
1 Na ondertekening van de offerte krijgt die de status van contract . Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Sposa Liguria ,en is de opdrachtgever verplicht om het werk van opdrachtnemer te honoreren .
2 Na overeenkomst van de opdracht zal Sposa Liguria een factuur sturen voor het met de overeenkomst genoemde bedrag verminderd met de voldane vooruitbetaling . De opdrachtgever dient binnen de 30 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen .
3 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden wordt door Sposa Liguria een aanmaning tot betaling gestuurd .De kosten van een aanmaning 15 euro wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever .
4 Facturen niet betaald binnen de 30 dagen brengen van rechtswege een interest op van 12% per jaar en dit zonder ingebrekestelling .
5 Bij niet betaling, door de opdrachtgever binnen de 14 dagen na de vervaldag,, zal het bedrag der factuur den titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd met 10% en minstens 125 Euro zonder dat daarvoor afbreuk gedaan wordt aan de hierboven bedongen verwijlinteresten .
6 Wanneer de opdrachtgever binnen de 7 dagen niet aan de verplichtingen heeft voldaan ,wordt deze zaak doorgegeven .Aan alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7 In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst ,dient de opdrachtgever alle rechtstreeks aan het project gelinkte ,tot dan toe door Sposa Liguria gemaakte kosten te vergoeden aan Sposa Liguria .Dit bevat het reeds betaalde voorschot maar is niet gelimiteerd tot aangekochte materialen van eender welke aard .

 

Artikel 10 : Wijziging van de algemene voorwaarden
1 Sposa Liguria ,bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken ,minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht gaan.


Artikel 11: Overmacht
1 Wanneer Sposa Liguria ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren ,behoudt Sposa Liguria zich het recht de overeenkomst te beêindigen zonder dat de opdrachtgever een schadevergoeding kan eisen .
2 Hetzelfde geldt voor de opdrachtgever ,maar Sposa Liguria sluit de aanvaarding uit van het eindigen van de relatie tussen Bruid en Bruidegom als een geval van overmacht .
3 Worden wel als overmacht beschouwd ,de volgende gebeurtenissen .
1. Het overlijden van de bruid of de bruidegom.
2. Ziekenhuisopname van de bruid of bruidegom tenzij deze past binnen een vooraf gekende medische behandeling .
3. Het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden van de bruid of bruidegom in de eerste graad en/of van de getuigen .
4. oorlogssituaties ,natuurramp ,ed .
4 Bij Overmacht worden reeds betaalde facturen door Sposa Liguria als verworven beschouwd .

Artikel 12 : Overige
1 Wanneer het nodig mocht zijn ,kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden .Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen . Sposa Liguria zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een nieuwe opleverdatum en financiële consequenties op de hoogte brengen .
2 Sposa Liguria is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten ; tenzij anders overeengekomen .


Artikel 13: Geschillen
1 Geschillenregeling en toepasselijk recht op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing . Alle geschillen zullen uitsluitend aan de Rechtbank van het arrondissement Roeselare onderworpen worden .
2 In het geval een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ,ongeldig of nietig zouden zijn of worden ,tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan .

Voor zover de algemene voorwaarden .